پورتال مركز امور بين الملل و مدارس خارج از كشور
اخبار مهم:
تماس با ما
 • مركز امور بين الملل و مدارس خارج از كشور
  021-22061723
 • مركز امور بين الملل و مدارس خارج از كشور
  021-22089597
 • مركز امور بين الملل و مدارس خارج از كشور
  021-22081292-3
 • آموزش
  021-22061724
 • پژوهش
  021-22094174
 • معاون امور مدارس خارج ا زكشور
  021-22066599
 • معاونت نظارت و هماهنگي
  021-22075999
 • اداري و اجرايي
  021-22073636
 • كميسيون ارزيابي مدارك خارجي
  021-22073838
 • اداره نظارت
  021-22075969
 • مبادلات بين الملل
  021-22070066
 • مدارس خارجي و بين الملل
  021-22066581
 • اعزام
  021-22089598
 • نمابر
  22067353

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه